Icon Collap
Trang chủ » Phần mềm Scada » Phần mềm Scada DS (Development)

Phần mềm Scada DS (Development)

CIMON-SCADA bao gồm CimonD là một phần mềm phát triển (Development tool) và CimonX ( Runtime viewer) là một phần mềm chạy ứng dụng.

CimonD có trình quản lý tích hợp để xây dựng và duy trì các hệ thống đa dạng, chẳng hạn như trình quản lý cơ sở dữ liệu để biết thông tin về các Tag thời gian thực và trình soạn thảo đồ họa cho cửa sổ SCADA.

Cơ sở dữ liệu thời gian thực của hệ thống On-Line, được xây dựng bởi CimonD, sẽ liên tục sửa đổi và quản lý bởi CimonX. Dữ liệu đa dạng được lưu trong cơ sở dữ liệu thời gian thực từ các I / O Driver thông qua các trình điều khiển I / O của PLC.

Phiên bản Developmen bao gồm Development tool + Server + Mobile + Runtime viewer + Web/thin client (Unlimited Number of Users)

Phần mềm SCADA Cimon UA01-FULL/DS

Phần mềm SCADA Cimon UA01-FULL/DS (Unlimites tags, Development+Runtime viewer+web/thin client)

Phần mềm SCADA Cimon UA01-3000/DS

Phần mềm SCADA Cimon UA01-3000/DS ( 3000 tags, Development+Runtime viewer+web/thin client )

Phần mềm SCADA Cimon UA01-1500/DS

Phần mềm SCADA Cimon UA01-1500/DS ( 1500 tags, Development+Runtime viewer+web/thin client)

Phần mềm SCADA Cimon UA01-0500/DS

Phần mềm SCADA Cimon UA01-0500/DS ( 500 tags, Development+Runtime viewer+web/thin client)

Phần mềm SCADA Cimon UA01-0150/DS

Phần mềm SCADA Cimon UA01-0150/DS ( 150 tags, Development+Runtime viewer+web/thin client )

Phần mềm SCADA Cimon UA01-0075/DS

Phần mềm SCADA Cimon UA01-0075/DS ( 75 tags, Development+Runtime viewer+web/thin client )

Phần mềm SCADA WEB Cimon CM04-SCADA UNL-E

Phần mềm SCADA WEB Cimon CM04-SCADA UNL-E

Phần mềm SCADA WEB Cimon CM04-SCADA 10-E

Phần mềm SCADA WEB Cimon CM04-SCADA 10-E

Phần mềm SCADA WEB Cimon CM04-SCADA 5-E

Phần mềm SCADA WEB Cimon CM04-SCADA 5-E

Phần mềm SCADA WEB Cimon CM04-SCADA 1-E

Phần mềm SCADA WEB Cimon CM04-SCADA 1-E
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho sự hài lòng của khách hàng.