Icon Collap

CIMON FAQ

Trang chủ » Tất cả FAQ » Cách xóa một trang của dự án trong Scada CIMON-D

Cách xóa một trang của dự án trong Scada CIMON-D

14/12/2018 244

Cách xóa một trang của dự án trong Scada CIMON-D?

Q: How to delete the page of CIMON-D project?

A: It is not allowed to delete a page at CIMON-D or X (SCADA version is 2.14 or lower). Here is a solution below.

※ At SCADA version 3.0 or higher, page can be deleted at CIMON-D.

1. Close CIMON-D and CIMON-X.

2. Open the desired project with CIMON-D, and go to [Tools]→[Project]menu.
Check out the location of target project at [Project]

3. Go to the project folder of installation path, and delete the target page file “main.PGX”.
※ Page file extension is “.PGX”

 

Chia sẻ:
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho sự hài lòng của khách hàng.