Icon Collap

CIMON FAQ

Trang chủ » Tất cả FAQ » Truyền thông (RS485) giữa Siemens S7-200 với HMI/ Xpanel CIMON

Truyền thông (RS485) giữa Siemens S7-200 với HMI/ Xpanel CIMON

17/12/2018 512

Truyền thông (RS485) giữa Siemens S7-200 với HMI/ Xpanel CIMON

1. Tổng quan

Trình điều khiển này cung cấp giao diện phần mềm và giao thức truyền thông giữa các XPANEL và SIEMENS SIMATIC S7-200 thông qua giao thức PPI.

2. Cài đặt truyền thông: XPANELDesigner

(1) Tạo new device.

Đối với việc tạo ra một thiết bị mới kích hoạt menu ‘Tools’ ->’I / O Devices’ hoặc biểu tượng ở thanh công cụ. Hình ảnh sau đây cho thấy bước đầu tiên của việc tạo ra một thiết bị mới.

+ I/O Device Name

Đặt tên thiết bị. Tên này sẽ được sử dụng trong cửa sổ cấu hình TAG của cơ sở dữ liệu kèm theo ‘Station Name’.

(2) Chọn loại mạng: ‘SIEMENS S7 PPI Direct’

Sau khi chọn nút ‘OK’ của bước trước, hộp thoại ‘Serial Communication Configuration’ sẽ được hiện lên như thể hiện trong hình ảnh sau đây.

Trong cửa sổ này, chọn ‘Device Type’ như ‘SIEMENS S7 PPI Direct, và các thông số giao tiếp phù hợp. Các thông số đó phải được khớp với PLC.
Các tham số truyền thông nên được cấu hình như thể hiện trong bảng sau.

+ Local ID

Các XPANEL chiếm trạm ID ‘0’ (zero) cho địa chỉ mạng của nó. Địa chỉ XPANEL này là cố định và không thể thay đổi.

(3) Create a station

Di chuyển đến‘Station’ của hộp thoại ‘Serial Communication Configuration’. Trong hộp thoại này, tất cả các trạm PLC được kết nối có thể được cấu hình và đăng ký với XPANEL. Mỗi lĩnh vực có thể được cấu hình với các quy tắc sau.

 • Station Name

Đặt tên cho PLC. Tên này sẽ được sử dụng trong cửa sổ cơ sở dữ liệu kèm theo ‘Device Name’.

 • Station Type

Chọn ‘S7’. (Không có loại nào khác có thể được chọn.)

 • Network ID

Trường này không có ý nghĩa trong trình điều khiển này. (Bỏ qua trong thời gian chạy)

 • Station No.

Chỉ định một số thập phân từ 1 đến 126.

 • 16Bit Data Swap

Tùy chọn này hoán đổi byte của tất cả kích thước dữ liệu word or double word. Sơ đồ sau đây cho thấy một ví dụ về hoán đổi byte.

Hầu như tất cả các loại dữ liệu sẽ bị ảnh hưởng bởi tùy chọn này ngoại trừ INT8 / UINT8 / BCD8 / UBCD8.

 • 32Bit Data Swap

Tùy chọn này hoán đổi các word của tất cả kích thước dữ liệu double word. Sơ đồ sau đây cho thấy một ví dụ về hoán đổi từ.

Các giá trị TAG loại INT32 / UINT32 / BCD32 / UBCD32 / FLOAT sẽ bị ảnh hưởng bởi tùy chọn này.

 • Using Checksum

Lĩnh vực này không có hiệu lực.

 • Comm. Thông báo lỗi bật lên

Nếu mục này được chọn, XPanel sẽ hiển thị thông báo thông báo lỗi giao tiếp ở mọi lỗi Rx và Tx.
Mặt khác (không được chọn), XPanel không hiển thị thông báo tại lỗi nhận dữ liệu.
Chỉ khi nào có dữ liệu truyền (viết một giá trị TAG đến trạm) lỗi, thông điệp thông báo được hiện lên. Hộp thông báo này sẽ được đóng tự động khoảng 5 giây sau.

3. Communication Setup: S7-200

Sau hình ảnh cho thấy ảnh chụp màn hình STEP 7-Micro / WIN. Địa chỉ mạng và tốc độ liên lạc (Tốc độ Baud) của PLC được cấu hình trong hộp thoại này. Xin lưu ý rằng những dữ liệu được đặt phải phù hợp với cấu hình thiết bị của XPanel.

4. Address Notation

Địa chỉ của TAG trong XPanel có định dạng sau.

 • Address : decimal number (0…65535)
 • Bit Number : decimal number (0…7)

Bảng sau đây cho thấy danh sách các thiết bị có thể được tham chiếu trong cơ sở dữ liệu XPanel

5. Communication Cable Wiring

6.Bảng chức năng hỗ trợ

Bảng sau đây cho thấy danh sách các chức năng được hỗ trợ bởi driver Trình điều khiển truyền thông trực tiếp SIEMENS S7-200 PPI Direct.

 • Block Data Read

Chức năng này làm cho nó có thể là đọc dữ liệu số lượng lớn tại một thời điểm. Nó sẽ được áp dụng khi bạn sử dụng công thức, cầu dữ liệu và trends tại Xpanel.

 • Block Data Write

Hàm này làm cho có thể ghi dữ liệu hàng loạt tại một thời điểm. Nó sẽ được áp dụng khi bạn sử dụng công thức, cầu dữ liệu và trends tại Xpanel.

 • String real Tag

Nó làm cho thiết bị trở thành bộ nhớ nối tiếp để bạn có thể giao tiếp dữ liệu chuỗi của Xpanel với PLC.

 • Word Swap

Hàm này hoán đổi byte của tất cả dữ liệu word or double word. Nó phụ thuộc vào cấu hình 16Bit Data Swap.

 • Dword Swap

Hàm này hoán đổi các  word của tất cả dữ liệu có kích thước double word. Nó phụ thuộc vào cấu hình trao đổi dữ liệu 32 bit.

Chia sẻ:
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho sự hài lòng của khách hàng.