Icon Collap

CIMON FAQ

Trang chủ » Tất cả FAQ » Sử dụng tính năng chồng chéo đối tượng?

Sử dụng tính năng chồng chéo đối tượng?

17/12/2018 291

Sử dụng tính năng chồng chéo đối tượng?

Q: Làm cách nào để vận hành các đối tượng chồng chéo với nhau trên Xpanel?

A: Bật tính năng chồng chéo đối tượng tính năng hỗ trợ nó.

Tới [Tools] –>  [Page Setup] menu, kích hoạt tính năng “Enable chồng chéo đối tượng” .
Nhiều thao tác chạm được thực hiện trên các đối tượng chồng chéo bằng cách chạm một lần.

Ví dụ) Bằng cách chạm vào các đối tượng chồng chéo một lần,

1. Hình chữ nhật thay đổi màu đối tượng giữa màu đỏ và trắng.
2. Biểu hiện lệnh được thực thi trên đối tượng hình tròn để tăng giá trị Tag.

Chia sẻ:
Liên Hệ Với Chúng Tôi

Chúng tôi luôn cung cấp dịch vụ tốt nhất cho sự hài lòng của khách hàng.